POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO – WWW.DOTLENIENI.ORG

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

Postanowienia wstępne.

 1. Korzystając z serwisu akceptujesz poniższe zasady Polityki Prywatności.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie i operatorem Serwisu www.dotlenieni.org jest Marek Kołkowski działający pod firmą Edu Marek Kołkowski, z siedzibą ul. Sukiennice 2/303, 49-300 Brzeg, prowadzący działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG, NIP: 7471715179,REGON: 160124732 (dalej zwany również „Administratorem) .
 3. Dane kontaktowe Administratora w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
 1. Adres przedsiębiorstwa: Edu Marek Kołkowski, z siedzibą ul. Sukiennice 2/303, 49-300 Brzeg,
 2. Adres poczty elektronicznej: hello@dotlenieni.org  
 3. Numery telefonu: …
 4. Adres strony internetowej: www.dotlenieni.org 
 1. Przez Klienta serwisu rozumieć należy każdego, kto w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
 2. Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych. Zaleca się by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną, bowiem niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”)
 1. Serwis pozyskuje informacje o Klientach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 1. rejestrując dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane.
 2. zapisując w urządzeniach końcowych pliki „cookie” (tzw. „ciasteczka”).
 3. gromadząc logi serwera www przez operatora hostingowego.

Przetwarzanie danych osobowych.

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy oraz zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu. 
 2. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie plików „cookies” oraz narzędzi analitycznych. 
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. („RODO”).
 4. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do ewentualnych zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Administrator w szczególności wykorzystuje bezpieczny protokół SSL, który zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności  oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 6. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (min. zawarcie i wykonanie umowy oraz obowiązki ustawowe Administratora). Brak udzielenia zgody nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla Klienta, może jednak utrudnić lub uniemożliwić kontakt Administratora z Klientem.
 7. Podanie danych osobowych Administratorowi może być konieczne w celu:
 1. zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, 
 2. rozpatrzenia skarg i reklamacji lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 3. obsługi zapytań przez formularz;
 4. prezentacji oferty lub informacji.
 1. Dane osobowe Klientów przetwarzane są między innymi w zakresie:
 1. zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w stosunku do stron umowy, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO w stosunku do osób dedykowanych do realizacji umowy, przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
 3. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
 4. archiwizowania dokumentów w tym dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie dokumentów, których okres przechowywania jest regulowany przepisami prawa; art. 6 ust. 1 lit f RODO w zakresie danych przechowywanych przez okresy niezbędne dla dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, a w przypadku konieczności przechowywania dokumentów narzuconej przez przepisy prawa – przez okresy wskazane przepisami prawa;
 5. prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu.
 1. W formularzach kontaktowych mogą być zbierane następujące dane osobowe:
 1. imię i nazwisko/nazwa firmy, 
 2. adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), 
 3. adres poczty elektronicznej, 
 4. numer telefonu kontaktowego,
 5. dane dotyczące Zamówienia: Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. 

W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

 1. Administrator nie może udostępniać danych osobowych podmiotom trzecim bez zgody Klienta, poza ich udostępnieniem z uwagi na konieczność świadczenia usług związanych z przekazaniem danych osobowych, w szczególności następującym podmiotom:
 1. obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniającym mu narzędzia teleinformatyczne na mocy zawartych umów powierzenia danych;
 2. przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora w związku z jego obsługą reklamową i marketingową na mocy zawartych umów powierzenia danych;
 3. świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, księgową na mocy zawartych umów powierzenia danych;
 4. prowadzącym działalność kurierską lub pocztową celem realizacji Zamówień złożonych przez Klienta.
 1. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państw trzecich ani  organizacji międzynarodowych.

Celem przetwarzania danych osobowych.

 1. Dane osobowe przetwarzane mogą być min. w następujących celach:

Newsletter

 1. Zapisując się do newslettera, przekazujesz swój adres e-mail oraz swoje imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by zapisać się do newslettera.
 2. Dane te wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda klienta. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej klient zrezygnuje z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie danych z bazy.
 3. W każdej chwili klient  może sprostować swoje dane zapisane w mojej bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera.

 Zamówienia i wystawianie faktur VAT

 1. Zamawiając na stronie internetowej jakikolwiek produkt, klient podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
 2. Dane przekazane w związku z zamówieniem przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, wystawienia faktury i uwzględnienia jej w dokumentacji księgowej, a także mogą być wykorzystane w celach archiwalnych i statystycznych.
 3. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a później do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przeze mnie przetwarzane w celach statystycznych. Sprzedawca obowiązek przechowywać faktury przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło wystawienie faktury VAT.
 4. W przypadku danych podanych w celu realizacji zamówienia Klient nie może sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

 Reklamacje i odstąpienie od umowy

 1. Składając reklamację lub odstępując od umowy klient przekazuje dane osobowe zawarte w treści swojego oświadczenia (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz ewentualnie numer rachunku bankowego).
 2. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy.
 3. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Kontakt z wykorzystaniem formularza

 1. Kontaktując się poprzez formularz kontaktowy, klient podaje przynajmniej swój adres e-mail. To od klienta zależy, czy w treści podasz dodatkowe dane. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by nawiązać ze mną kontakt.
 2. Dane klienta są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu przez Sprzedawcę. Podstawą, do przetwarzania danych jest zgoda klienta. Klient ma prawo żądać przedstawienia historii prowadzonej korespondencji oraz może domagać się jej usunięcia, chyba że zachowanie korespondencji uzasadnione jest moim interesem (np. ochrona przed roszczeniami).
 3. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 4. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

Prawa Klientów w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 1. Klientom Serwisu w zakresie przetwarzania danych osobowych przysługują następujące prawa:
 1. prawo żądania dostępu do danych osobowych – w tym uzyskania informacji o przetwarzanych danych oraz kopi danych;
 2. prawo do sprostowania (poprawienia) danych;
 3. prawo do usunięcia danych. Osoba której dane przetwarzamy ma prawo do zgłoszenia prośby, by Administrator usunął jego dane osobowe bez zbędnej zwłoki w następujących sytuacjach:
 1. dane osobowe nie są dłużej niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane;
 2. osoba, której dane są przetwarzane, wycofuje swoją zgodę na przetwarzanie i nie istnieją już inne podstawy prawne przetwarzania;
 3. osoba, której dane są przetwarzane, zgłasza uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych;
 4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem lub
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte ze względu na konieczność zachowania zgodności ze zobowiązaniem prawnym.
 1. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 2. prawo do przeniesienia danych do innego Administratora danych;
 3. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w szczególności w celach marketingowych;
 4. prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego. Osoba której dane są przetwarzane ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania jej danych osobowych do celów związanych z marketingiem bezpośrednim. Jeśli osoba, której dane są przetwarzane, zgłosi taki sprzeciw, Administrator nie może dalej przetwarzać jej danych osobowych w tych celach;
 5. prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Wskazane uprawnienia Klienci mogą zrealizować poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Administratorowi – osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres: hello@dotlenieni.org

Ponadto Klienci mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Istotne techniki marketingowe

 1. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Administrator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Administratora do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Administrator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Administrator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Administrator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe

Pliki „cookies”.

 1. Na stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych, służących do zbierania oraz przetwarzania danych osobowych w sposób zautomatyzowany i wykorzystywanych w celu profilowania, tj. w celu określenia preferencji i przygotowania ofert dopasowanych do potrzeb Klienta, jak również w celach marketingowych w ramach usług oferowanych przez Administratora.
 2. Serwis zbiera automatycznie tylko informacje zawarte w plikach „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej, zapisywane są przez serwer Administratora na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta. Zawierają w szczególności nazwę strony internetowej, z której pochodzą, swój unikatowy numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Administrator jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

 1. Pliki „cookies” wykorzystywane są przez Administratora w następujących celach:
 1. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 2. przygotowywania statystyk pomagających w poznaniu preferencji i zachowań użytkowników; analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony.
 1. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. 

Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wyłączenie przeglądarki). 

Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

 1. Mechanizm plików „cookies” nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. 
 2. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Administrator wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.