REGULAMIN
ZIELONEGO QUIZU
1.
Organizatorem quizu jest Fundacja Rozwój z siedzibą w Brzegu przy ul. Mlecznej 5 (dalej: Organizator).
2.
Podanie adresu e-mail przez uczestnika quizu (dalej: Uczestnik) jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w quizie.
3.
Quiz odbywać się będzie w dniu 25.05.2022 i podzielony został na 7 sekcji, każda sekcja rozpoczynać się będzie o pełnej godzinie, począwszy od godziny 10:00.
4.
Pierwsze 3 osoby, które udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi na pytania w każdej z sekcji, otrzyma nagrodę rzeczową.
5.
Organizator powiadomi Uczestników o wynikach w momencie zakończenia każdej z sekcji quizu.
6.
Dane Uczestników gromadzone są wyłącznie na potrzeby konkursu, i nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.
7.
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Organizator nie udostępnia danych osobowych żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnik może żądać usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie, bez podawania powodu. Aby to zrobić, powinien napisać na adres: hello@dotlenieni.org (wystarczy użycie sformułowania „żądam usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Fundację Rozwój”).
8.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
Powrót